CONTACT

Algemene voorwaarden & annulatievoorwaarden

Deze afspraken gelden van zodra je ingeschreven bent voor een opleiding of een afspraak hebt gemaakt voor een individuele sessie.

Opleidingen, trainingen, groepssessies (hierna genoemd: opleidingen)

Inschrijving

 • De inschrijving gebeurt via mail (daniel@resonant.be) of telefonisch (0473-496327).
  Je krijgt vervolgens een mail met een inschrijvingsformulier dat ingevuld en ondertekend terug in mijn bezit moet zijn. Je ontvangt dan een bevestiging van je inschrijving, waardoor je na betaling van de factuur, definitief ingeschreven bent. Een week voor de start van de opleiding ontvang je nog een mail met enkele praktische richtlijnen.
 • Catering is steeds in de prijs begrepen, tenzij anders vermeld.
 • De prijzen zijn exclusief BTW.

Annulering

Door de deelnemer

 • Je kan alleen per brief of email annuleren waarvan de ontvangst bevestigd werd.
 • Annulering van een opleiding: je kan annuleren tot 4 weken voor de aanvang ervan, mits betaling van een vergoeding van 20% van het inschrijvingsgeld (excl. BTW).
 • Ingeval van een latere annulering, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. In overleg met mij kan je zelf voor vervanging zorgen. Je blijft evenwel verantwoordelijk voor de betaling van het verschuldigde bedrag.

Door Resonant, Daniel Jacobs

Indien het minimum aantal deelnemers voor een opleiding niet wordt gehaald of ingeval van onvoorziene omstandigheden of overmacht, behoud ik me het recht voor om de opleiding niet te laten doorgaan. De opleiding kan worden verschoven naar andere data. De deelnemer heeft steeds het recht om te weigeren de opleiding te volgen op deze nieuwe data. In dat geval of indien de opleiding niet wordt verschoven naar andere data, zal het betaalde inschrijvingsgeld volledig worden terugbetaald, zonder intresten.

Betaling van de factuur

 • De betaling van de factuur gebeurt bij voorkeur via overschrijving op het rekeningnummer van Resonant, Daniel Jacobs BE56973140024988
 • Indien er betaald wordt met een overschrijving, dan dient de factuur te worden betaald ten laatste 15 dagen na de ontvangst ervan en alleszins voor de start van de opleiding.
 • Als je kort voor de start ingeschreven hebt, dan dient er een betalingsbewijs voorgelegd te worden bij de aanvang van de opleiding.
 • Indien je gebruik maakt van de KMO-portefeuille, dan dien je me daarvan op de hoogte te brengen en moet het aanvraagproces zijn opgestart ten laatste bij de aanvang van de opleiding.
 • Indien de factuur niet tijdig betaald is, zal ik maximaal tweemaal een herinneringsmail sturen en/of contact met je opnemen. Indien er dan nog niet betaald wordt, volgt er een aangetekende ingebrekestelling en wordt de factuur automatisch verhoogd met een schadevergoeding ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euro, onverminderd de verwijlintresten en eventuele gerechtskosten.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de opleidingen, cursussen en ander ontwikkeld materiaal behoren toe aan Resonant, Daniel Jacobs.

Verwachtingen tijdens de opleiding

Ik verwacht dat je tijdig aanwezig bent. Ook dat je voor jezelf nagaat of de opleiding aangepast is aan wat je nodig hebt en aan je competenties. Tijdens de opleiding word je uitgenodigd om te reflecteren en om open en eerlijke feedback te geven. Uiteraard vertrouw ik op je discretie en verwacht dat je de deontologische code respecteert om geen vertrouwelijke en of persoonlijke informatie van de andere deelnemers deelt met derden.

Individuele sessies

Nadat je een afspraak gemaakt hebt, krijg je van mij een bevestigingsmail waarin het tijdstip en de duur van de sessie wordt vastgelegd. Ook de vergoeding voor de sessie wordt daarin vermeld. Tijdens het eerste gesprek worden de voorwaarden met betrekking tot vergoeding en betaling besproken.

Je kan je afspraak annuleren tot 2 werkdagen voor de dag van de afspraak en dit zonder bijkomende kosten. Bij een annulering nadien zal het gesprek volledig worden aangerekend.

Privacy

Resonant, Daniel Jacobs zal je contactgegevens opnemen in een mailinglijst met als doel jou regelmatig op de hoogte te brengen van het aanbod en de activiteiten van Resonant. Je contactgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden. Je kan je ook steeds uitschrijven van deze mailinglist. Tenslotte kan je steeds vragen om je contactgegevens in te kijken of te wijzigen. Meer over GPDR vind je hier.

Gedragscode

Om de rechten te vrijwaren van klanten die beroep doen op de diensten van Resonant wordt enerzijds de gedragscode van VESB gevolgd en anderzijds de gedragscode van de VDAB in het kader van het mandaat loopbaancentrum met loopbaancheques. Beide documenten worden bij de start van de begeleiding aan de klant overhandigd.

Meningsverschillen en conflicten

Ingeval van een meningsverschil of een conflict tussen jou en mij, engageren we ons om in eerste instantie constructief, open en eerlijk met elkaar te praten met het oog op het vinden van een oplossing die voor beiden werkt. Als blijkt dat een gesprek met elkaar niet meer zou kunnen om welke reden dan ook, dan zullen we een erkend bemiddelaar aanstellen om samen met hem/haar naar een oplossing te werken. We engageren ons om minstens 2 volwaardige sessies te doorlopen bij deze bemiddelaar, alvorens er eventuele stappen worden genomen naar een Rechtbank om het geschil te laten beslechten. De kosten van deze bemiddeling worden gelijk verdeeld tussen ons. Indien het aangegane bemiddelingsproces niet resulteert in een oplossing voor het conflict, dan kan het worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank ter beslechting. De Rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd en het Belgische recht is van toepassing.

Bij Resonant geloven we in een betekenisvolle loopbaan en een zinvol leven voor ons allemaal. Dat iedereen van waarde is om deel uit te maken van een werk- en samenlevingscontext waarin hij van betekenis kan zijn, gewaardeerd wordt en tot zijn recht komt.

© 2022 Resonant - Vind-een-coach.beAlgemene voorwaarden - Privacybeleid - Website: Stoere Binken - Fotografie: Laflash